​Bright Eyes Australian Shepherds

​Elly's Pedigree