​Elly's Pedigree

​Bright Eyes Australian Shepherds